ENERGIA PLUS

Dotacja Energia Plus

LMVGroup
12 lutego, 2024 0 Comment

Ruszył IV nabór dotacji dla firm w formie pożyczki. Program obejmuje dofinansowanie do inwestycji w instalacje OZE (np. na fotowoltaikę, termomodernizację, pompy ciepła, rekuperację).

Dla kogo?

Energia Plus to program skierowany dla przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą. Skorzystać mogą zarówno mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa.

Celem dotacji jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, przez udzielenie pożyczki na przedsięwzięcia związane z poprawą ich efektywności energetycznej.

Na co?

W ramach dotacji wspierane będą przedsięwzięcia polegające na:

 • Zmniejszeniu zużycia surowców pierwotnych np. budowa/rozbudowa/modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych.
 • Ograniczeniu lub uniknięciu szkodliwych emisji do atmosfery
 • Inwestycji w nowe źródła ciepła i energii elektrycznej np. budowa/przebudowa jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej
 • Inwestycja w magazyny energii pod warunkiem zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.
 • Modernizacji/rozbudowie sieci ciepłowniczych

Warunki i wysokość dotacji Energia Plus:

 • kwota pożyczki: od 0,5 mln zł do 500 mln zł,
 • oprocentowanie pożyczki
  • na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 % w skali roku,
  • na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej,
 • pożyczka preferencyjna może być częściowo umorzona w wysokości do 10% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 1 mln zł,
 • odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych,
 • okres finansowania – pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat,
 • okres karencji – przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych, liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
 • w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

Wniosek Energia Plus

Nabór wniosków trwa od 01.02.2023 roku do 13.12.2024 roku lub do wyczerpania puli środków.

Wniosek składa się wyłącznie w wersji elektronicznej przez GWD ( http://gwd.nfosigw.gov.pl ), przy użyciu podpisu elektronicznego. W ramach naboru wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie tego samego przedsięwzięcia.

Ocena złożonych wniosków odbywa się na podstawie trzech kryteriów:

 • kryteria dostępu – związane m.in. ze spełnieniem ogólnych wytycznych (np. terminowe złożenie wniosku, kompletność wniosku, zgodność przedsięwzięcia z celami programu);
 • kryteria jakościowe – określające m.in. stopień realizacji celów ekologicznych;
 • kryteria horyzontalne –  związane z korzyściami ekologicznymi w szerszej perspektywie.

Terminy rozpatrywania wniosku Energia Plus

 • rejestrowanie wniosku – do 3 dni od daty wpływu wniosku;
 • ocena wniosku wg kryteriów dostępu – do 3 dni od daty rejestracji wniosku.
 • ocena wniosku wg kryteriów jakościowych oraz kryteriów horyzontalnych – do 17 dni od dnia zakończenia oceny wg kryteriów dostępu
 • negocjacje warunków umowy – do 20 dni od daty zakończenia oceny wg kryteriów jakościowych i horyzontalnych;
 • uchwała o dofinansowaniu przedsięwzięcia:
  • do 13 dni (gdy kwota dofinansowania nie przekracza równowartości 500 tys./1 000 tys. euro)
  • do 43 dni (gdy kwota dofinansowania w postaci dotacji lub pożyczki przekracza równowartość 500 tys./1 000 tys. Euro)

od daty zakończenia negocjacji

 • przygotowanie i podpisanie umowy – do 16 dni od dnia wejścia w życie odpowiednio uchwały Zarządu bądź Rady Nadzorczej NFOŚiGW.

Niezbędna załączniki do wniosku Energia Plus

 • pełnomocnictwo do podpisywania wniosków – jeżeli dokumenty nie są podpisywane przez osoby będące reprezentacją;
 • pozwolenie zintegrowane lub inne zezwolenie, w tym pozwolenie na emisję gazów/pyłów;
 • uproszczony schemat technologiczny;
 • sprawozdanie finansowe obejmujące 3 ostatnie lata, poprzedzające datę złożenia wniosku;
 • opinia biegłego i raport z badania sprawozdania finansowego za 3 ostatnie lata przed datą złożenia zgłoszenia;
 • sprawozdanie statystyczne według wzoru F-01 (lub inne) za wykonany okres sprawozdawczy danego roku;
 • statut/umowa spółki;
 • dokumenty potwierdzające źródła finansowania (np. promesa kredytu, umowa pożyczki, odpis KRS potwierdzający rejestrację wniesionych środków);
 • studium wykonalności – zrealizowane zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW z “Instrukcją sporządzania Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW”;
 • model finansowy projektu – w edytowalnym pliku (np. plik Excel z aktywnymi formułami);
 • stosowne informacje na formularzach, wynikające z rozporządzeń Rady Ministrów – w przypadku pomocy de minimis oraz w przypadku pomocy innej niż de minimis.

Nie czekaj!

Zaufaj LMV Group i dowiedz się więcej!

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz poniżej.

Nasi specjaliści pomogą w doborze odpowiedniego sprzętu oraz w złożeniu wniosku o dotację Czyste PowietrzeCzyste Powietrze PLUSMój PrądMoje Ciepło.

Prowadzimy inwestycje od A do Z – audyt, projekt, montaż oraz wniosek o dotacje.