1. Administratorem danych osobowych jest LMV Group Sp. z o.o., adres: ul. Lipska 4/6U 30-721 Kraków, tel. 12 307-20-60, e-mail: lmv@lmvgroup.pl

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Wadym Bondar (e-mail: vb@lmvgroup.pl; tel: +48 731-169-300)

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) przygotowania projektu i symulacji pracy elektrowni fotowoltaicznej

a) złożenia oferty na wykonanie elektrowni fotowoltaicznej.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit A, B i F RODO

5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych państw.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia przesłania formularza.

8. Jeżeli przetwarzanie danych wynika z udzielonej zgody, zgoda taka może zostać cofnięta w każdym czasie.

9. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje prawo do:

a) dostępu do danych,

b) poprawiania danych,

c) ograniczenia przetwarzania danych,

d) usunięcia danych.

10. Przysługuje skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.